Silvestrovský běh 2018 – 4.ročník

Konec roku 2018 byl ve znamení sportu :) , silvestrovský běh měl motto: „100 let vzniku Československa“ .

20181231_140338_I

IMG_20181231_141329_resized_20190115_125557545

Rubriky: Novinky | Zobrazeno: 3 x

Zápis z jednání os.výboru dne 10.1.2019

Přítomno:   7 členů

Program:

1)      Na schůzi se dostavil občan Olešné s dotazy k prohrnování obce a řešení rychlosti na ulici kde trvale žije a v celé obci – k řešení prohrnování chodníků budou obnoveny cedule, které patrně vlivem povětrnostních podmínek chybí, že se v zimních měsících údržba neprovádí.  Dále ve věci vyhrnutí sněhu na chodnících a lávkách přes potok osadní výbor provede poptávku kdo má zájem tuto práci  v zimních měsících vykonávat na dohodu o provedení práce. Ve věci řešení rychlosti bude jeho požadavek přenesen na MěÚ NMNM.

2)      Předseda osadního výboru seznámil členy z výsledky z porady s místostarostou NMNM :

- dohody o provedení  práce – podmínkou každé každé dohody o provedení práce je provedení lékařské prohlídky u smluvního lékaře a minimální sazba za 1 hodinu 80,-Kč

- ve dnech 24.-25.5. proběhnou volby do Evropského parlamentu

- vodovod na hřbitov – řeší Město NMNM

- ve věci 3 etapy chodníku se bude konat jednání Města NMNM s ŘSD v Jihlavě bez účasti zástupců místní části

 

3)      Žádosti o prodej obecních pozemků – byly řešeny dvě žádosti na odkup obecních pozemků.

4)      Výročí obce Olešná 650 roků – v roce 2019 má obec Olešná výročí 650 roků od vzniku. V této věci je řešen návrh na provedení oslav výročí založení obce. Termín oslav není dosud pevně stanoven. Na schůzi byl řešen předběžný program

5)      Termín schůzí OV – termín byl ponechán volný dle potřeby

Rubriky: Novinky | Zobrazeno: 3 x

Zápis z jednání OV dne 23.11.2018

Přítomni: Ing. Petr Pejchal, Josef Dvořák, Jindřich Beneš, Dušan Duda, Stanislav Stehlík, Jana Zdražilová, Mgr. Renata Havlíková

 

Program schůze:

 1. Návrh předsedy OV

Na předsedu OV je navržen Ing. Petr Pejchal, Ing. Petr Pejchal s návrhem souhlasí

 1. Volba – pro návrh 6 členů OV, proti návrhu 0 členů OV, zdržel se 1 člen OV
 2. Usnesení – předsedou OV je zvolen Ing. Petr Pejchal
 3. Všichni členové vyslovili souhlas s prací v OV

 

Nové složení osadního výboru Olešná:

Předseda OV – Petr Pejchal, Ing.

Členové OV:

 1. Renata Havlíková, Mgr.
 2. Jana Zdražilová
 3. Josef Dvořák
 4. Stanislav Stehlík
 5. Jindřich Beneš
 6. Dušan Duda
Rubriky: Novinky | Zobrazeno: 4 x

Zápis z jednání OV 3.9.2018

Přítomno :  7 členů

Program:

 1. 10.9. zahájení rekonstrukce vodovodu a uzavírka příslušných komunikací směrem k bytovce
 2. p. Popelková z MÚ sdělila přibližný termín rekonstrukce hřiště a to přelom září – říjen 2018
 3. osadní výbor se zabýval především organizací voleb do osadního výboru. Je třeba,aby os.výbor v naší obci pracoval i v dalším volebním období a byly dokončeny připravované projekty a realizované stavby již vyprojektované. V této souvislosti bychom měli mít na mysli, že v naší obci žijí a budou žít naše děti.Je to jeden z důvodů proč by se měli občané aktivně podílet na rozvoji obce.
Rubriky: Novinky | Zobrazeno: 57 x

Tašky na tříděný odpad

Nejsnadnějším způsobem jak třídit odpad, je už v místě jeho vzniku, a to ve vašich domácnostech. Ve chvíli, kdy obal nebo určitá věc dosloužila a my se jí chceme zbavit stačí obal, který právě dosloužil, hned hodit do koše na tříděný odpad, staré tašky nebo krabice.

Město Nové Město na Moravě vám nyní pro snadnější třídění odpadů v domácnosti nabízí sadu tří barevných tašek o objemu 40 l nebo 20 l. Žlutá na plast, zelená na sklo a modrá na papír. Jsou vyrobené z netkané textilie potažené polypropylenem pro snadnou údržbu.
Díky praktickému provedení s dlouhými uchy je i odnos odpadu do kontejnerů na tříděný odpad pohodlný.  Prvních 500 ks sad tašek bylo rozdáno do novoměstských domácností již v roce 2017. Nyní na vás čeká dalších 600 ks sad těchto barevných tašek.

V případě zájmu si je Ti z vás, kteří je v loňském roce neobdrželi, mohou vyzvednou na podatelně městského úřadu.

Pro informaci uvádíme, že v našem městě bylo v roce 2017 vytříděno celkem 555,351 t odpadů, z toho 167,985 t skla; 167,489 t plastů a 219,876 t papíru.

Informace je zveřejněna na stránkách města https://radnice.nmnm.cz/tasky-trideny-odpad-papir-plast-sklo/

Rubriky: Novinky | Zobrazeno: 56 x

Zápis z jednání OV 12.6.2018

Účast: přítomno 6 členů

Program:

1. Projednání žádosti p. Pavlíčka o připojení na obecní studnu. Osadní výbor  souhlasí s tím, že toto připojení provede p. Pavlíček na vlastní náklady a místní komunikace „Bobrovská“ bude uvedena do původního stavu.

2. Předsedkyně osadního výboru upřesnila informaci o MŠ u Budulínka  v DDM. Činnost MŠ bude probíhat i nadále.

3. V září letošního roku bude probíhat rekonstrukce hřiště na nohejbal, volejbal apod., dle připraveného projektu.

4. I nadále řeší osadní výbor možnost připojení místního hřbitova na zdroj vody.

Rubriky: Novinky | Zobrazeno: 64 x

Školička Budulínek

Školička Budulínek je v provozu….

Rubriky: Novinky | Zobrazeno: 110 x

Zápis z jednání OV 10.4.2018

Účast :  6 členů, J. Dvořák – omluven

Program :

1. Osadní výbor na svém jednání projednal návrh na investiční akce pro rok 2019. V naší obci jsou v tomto roce dokončovány dva projekty -  lávka podél mostu a třetí část chodníku od Jednoty . Pokud by se nepodařilo realizovat rekonstrukci hřiště u výletiště v tomto roce, zahrnul os.výbor tuto rekonstrukci do investic na rok 2019. Do připravovaného návrhu byly dle požadavků MÚ zahrnuty akce nad 200 000. Na obě akce bude žádáno o dotace.

2. Os.výbor se seznámil s dopisem p. Kučerové ohledně kácení javoru.

3. Stavebnímu odboru byl předán požadavek na posouzení stavu nemovitosti p. Vencálka / u Dvořákových /. Podle zjištění p. Jamborové tato nemovitost neohrožuje veřejná prostranství.

4. Voda na MK za zatáčkou směr Zdražilovi,Lemperovi……….Je řešeno s MÚ ,který provede ve spolupráci s TS patřičná opatření.

 

 

Rubriky: Novinky | Zobrazeno: 105 x

Zápis z jednání OV 23.1.2018

Účast :   7 členů

Program: 

1. Rekonstrukce vodovodu  – os.výbor souhlasí s rekonstrukcí vodovodu v lokalitě u bytovky a DDM bez přípojky na hřbitov./ bude řešeno jiným způsobem/ Na rekonstrukci vodovodu bude obec přispívat pouze 30 % z celkové částky, přípojka je novostavba,tudíž by obec měla uhradit 100% nákladů, které jsou stanoveny na 1 milion korun. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo zajistit dostatečné finanční prostředky ze strany majitelů firem v areálu ZD, není v možnostech obce tuto částku zajistit.

2. Os.výbor schválil změnu projektu na lávku dle připomínek ŘSD a památkářů, kteří navrhují betonový monolit tvarovaný do oblouku s plynulým napojením na chodníky. Realizace je vázána i na možnost získání dotací, což může být časově náročné.

3. Chodník etapa C od Jednoty: byla zahájena jednání na přípravu projektové dokumentace této stavby.

4. Řešení domů v havarijním stavu – zadáno stavebnímu odboru k posouzení

5. Firma Joka – pokračovat v jednání o možnostech snížení hluku

6. Školička Budulínek – v měsících březen,duben a květen bude probíhat zkušební provoz.

 

Rubriky: Novinky | Zobrazeno: 148 x

Ohlédnutí za výletem do Jihlavy

SDČMS, SDH Olešná uspořádal pro občany Olešné dne 7. října  2018 zájezd do Jihlavy. Program byl zaměřen zejména pro rodiče s dětmi a mládež. Účastníci zájezdu navštívili během dne historické podzemí v Jihlavě, dále strašidelné bludiště a šatlavu v Jihlavě a nakonec ostrov zábavy Robinson v Jihlavě.

Během měsíce prosince pak hasiči uspořádali ve dnech 17.12., 25.12. a 29.12. sportovní odpoledne v areálu sportu a kultury v Bystřici nad Pernštejnem  Rodiče s dětmi a mládež využili s chutí bazénu, sportovního sálu i ledního stadiónu.

Na financování akcí se podílelo Město Nové Město na Moravě prostřednictvím neinvestiční dotace ve výši 20.000,- Kč.

Video z akce:

Rubriky: Novinky | Zobrazeno: 168 x